Beschermingsbewind

Wat is beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die vanwege een lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren. Beschermingsbewind dient door de persoon zelf te worden aangevraagd bij de kantonrechter via een verzoekschrift. Als men dit niet zelf kan, doet de familie of een hulpinstantie dit. DBS bewindvoering kan betrokkene(n) hierin de nodige begeleiding bieden.

De onder bewind gestelde kan niet meer zelfstandig beslissen over zijn financiële zaken. Dit wordt gedaan samen met de bewindvoerder die benoemd is door de kantonrechter. De kantonrechter bepaalt ook welke goederen (bijvoorbeeld spaargeld, inkomen, woning) onder bewind komen te staan. De bewindvoerder is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het beheren en beschermen van het vermogen van de onder bewind gestelde(n). Verder dient de bewindvoerder jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de onder bewind gestelde, rechtbank en een accountant. De bewindvoerder en de kantonrechter dragen er uiteindelijk gezamenlijk zorg voor dat de financiën van de cliënt op verantwoorde wijze worden beheerd. Om onze professionele dienstverlening te waarborgen, is DBS bewindvoering volwaardig lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders.

Einde maatregel

Wanneer eindigt de maatregel?

 • Als de onder bewind gestelde zijn (financiële) belangen weer zelf kan behartigen. In dit geval dient de kantonrechter de onder bewindstelling wel eerst op te heffen.
 • Als de maatregel voor een bepaalde periode was opgelegd door de rechter en die periode is verstreken.

Tot onze taken behoren:

 • Begeleiden bij de aanvraag van beschermingsbewind en indien nodig mee naar de zitting bij de kantonrechter in het arrondissement waar u woont
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • het opstellen van een boedelbeschrijving voor de rechtbank
 • Opstellen van een huishoudelijk budget
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • Afsluiten van verzekeringen (zover nog niet aanwezig). WA- en inboedelverzekeringen zijn verplicht. Uitvaartverzekering vrije keuze.
 • Openen van bankrekening(en)
 • Doorbetalen van vaste lasten en eventueel losse rekeningen
 • Aanvragen relevante toeslagen, voorlopige teruggaven bij de belastingdienst, uitkeringen en andere voorzieningen om de inkomsten te optimaliseren
 • Belastingaangifte (box1)
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de gemeentelijke- en waterschapsheffingen
 • In geval van een problematische schuld, begeleiden wij u naar een schuldhulpverleningsorganisatie (gemeenten)
 • Betalingsregelingen proberen te treffen voor niet-problematische schulden of achterstallige betalingen
 • Het indienen van nota's bij de ziektekostenverzekering
 • Postverwerking
 • Het uitvoeren van administratieve taken, die met het bovenstaande in verband staan
 • Jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan kantonrechter, accountant en de onder bewindgestelde

Als er tijdens het bewind werkzaamheden worden verricht die niet tot de reguliere werkzaamheden behoren, dan zal daar vooraf aan de kantonrechter goedkeuring en vergoeding voor worden aangevraagd.  

Postbus 92075
1090 AB Amsterdam

Telefonisch spreekuur:
020 223 6760
(maandag t/m donderdag van  10.00 - 12.00 uur)

E-mail: info@dbsbewindvoering.nl

Brochure DBS

Lees en download onze brochure

Volwaardig lid van de NBPB

Copyright © DBS bewindvoering - All rights reserved.

Powered by